Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Elektryk

Urządzenia bezpieczeństwa elektrycznego w życiu codziennym. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Bezpieczeństwo elektryczne, bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Przepływając przez ciało człowieka prąd przekraczający 0,015 A niszczy je, a ocena porażenia prądem elektrycznym sprowadza się do określenia siły prądu przepływającego przez ciało człowieka. Małe prądy mogą nie być szkodliwe, podczas gdy duże mogą być śmiertelne.

Przy niepiśmiennym i nieuważnym obchodzeniu się z elektrycznością może dojść do wypadku.

Porażenia prądem elektrycznym oraz pożary w instalacjach elektrycznych powstają przede wszystkim na skutek nieznajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa, a dopiero potem – na skutek nieprzestrzegania tych zasad. Napięcie sieci elektrycznych na potrzeby domowe wynosi głównie 220 V. Niektórzy często nazywają tę sieć „niskim napięciem” i błędnie uważają ją za bezpieczną.

bezpieczeństwo elektryczne w warunkach życia na wsi iw związkach ogrodniczych różni się od bezpieczeństwa elektrycznego w warunkach miejskich. Statystyki pokazują, że najwięcej urazów ma miejsce w miesiącach letnich, kiedy dorośli i dzieci spędzają większość dnia na świeżym powietrzu. Około 90% urazów występuje u mężczyzn i chłopców, 10% u kobiet i dziewcząt.

Często deweloperzy i właściciele domków letniskowych samodzielnie wykonują prace związane z instalacją i naprawą okablowania elektrycznego i urządzeń, podłączają do sieci różne maszyny i urządzenia. W większości nie są specjalistami i wykonują prace elektryczne analfabetami, co oczywiście często prowadzi do wypadku lub pożaru. Typowe wady instalacji to nieprawidłowy montaż obwodów elektrycznych. Zamiast przewodu fazowego do przełącznika doprowadzany jest przewód zerowy, nie zwracają uwagi na podłączenie przewodu fazowego w gniazdach lamp, układają niezabezpieczone przewody (APV, APPVS, APPV itp.) W dostępnych miejscach - wzdłuż grunt, strychy, listwy przypodłogowe, nad dachami.

Aby uniknąć porażenia prądem, należy jasno zrozumieć niebezpieczeństwo związane z prądem elektrycznym, dobrze znać i konsekwentnie przestrzegać podstawowych zasad korzystania z energii elektrycznej.

Zewnętrzne sieci elektryczne znajdujące się na terenie obiektu, w związku z porażeniem prądem elektrycznym, są uważane za szczególnie niebezpieczne przez Zasady instalacji instalacji elektrycznych.

W wyniku niezadowalającej pracy zewnętrznych sieci elektrycznych, nieterminowej i złej jakości ich naprawy, braku kontroli nad stanem tras, przewody linii elektroenergetycznych zwisają lub pękają. W kontakcie z pękniętym lub zwisającym drutem osoba zostaje ranna.

Śmiertelnie niebezpieczne jest nie tylko dotknięcie, ale także zbliżenie się na odległość mniejszą niż 8-10 m do przerwanego przewodu linii napowietrznej leżącego na ziemi, ponieważ w strefie rozprzestrzeniania się prądu występuje tzw. napięcie „skokowe”. Obecną strefę rozrzutu możesz opuścić na złączonych ze sobą nogach lub skacząc na jednej nodze. Działanie prądu elektrycznego poza 8-10 m od drutu, który spadł na ziemię, praktycznie nie jest odczuwalne.

Szczególnie często dzieci, głównie chłopcy, doznają obrażeń w wyniku dotknięcia zerwanych lub zwisających drutów. Zabrania się wspinania na dachy domów, w których przebiegają przewody elektryczne, na wspornikach zewnętrznych sieci energetycznych, zabawy pod linią napowietrzną, latania tam latawcem, otwierania drzwi podstacji transformatorowych itp.

W przypadku stwierdzenia pękniętych lub zwisających przewodów linii wysokiego napięcia należy zabezpieczyć miejsce uszkodzenia, ostrzec ludzi o powstałym niebezpieczeństwie i niezwłocznie zgłosić wypadek elektrykowi lub gminnej sieci elektrycznej. Numer telefonu regionalnych sieci elektrycznych musi być zapisany na drzwiach szafy podstacji transformatorowej zainstalowanej na terytorium z wioską lub spółką ogrodniczą.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym może również wystąpić, gdy działają zewnętrzne sieci elektryczne, ale odległość od osoby do przewodu jest zmniejszona. Na przykład prace prowadzone są pod przewodami długimi narzędziami lub przedmiotami, anteny telewizyjne i radiowe nie są prawidłowo zainstalowane w pobliżu gałęzi i wejść do budynku, owoce są usuwane z drzew w ogrodzie za pomocą długich metalowych przedmiotów, korony podcinane są drzewa rosnące pod przewodami itp. We wszystkich tych przypadkach człowiek stoi na ziemi (przewodnik prądu) i jego podejście do odsłoniętych części przewodzących prąd lub do odcinków przewodów z uszkodzoną izolacją prowadzi do wypadek.

Tak więc niebezpieczeństwo porażenia prądem zależy od wielu czynników: napięcia sieciowego, jakości uziemienia, „obwodu przyłączeniowego” osoby w sieci elektrycznej. Sieci z uziemionym punktem neutralnym stosuje się tam, gdzie nie ma możliwości zapewnienia dobrej izolacji lub szybkiego zlokalizowania i naprawy uszkodzeń izolacji. Sieci te obejmują sieci dystrybucyjne na obszarach wiejskich, gdzie obywatele budują domki letniskowe, zagospodarowują działki ogrodowe

Techniczne metody ochrony elektrycznej to:

1) zerowanie;

2) stosowanie bezpiecznego napięcia (12-42V);

3) wykorzystanie konsumentów z podwójną izolacją.

Głównym środkiem ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w przypadku dotknięcia obudów urządzeń elektrycznych, które w wyniku uszkodzenia izolacji znalazły się pod napięciem, jest zanik, tj. celowe połączenie elektryczne z zerowym przewodem ochronnym metalowych części nieprzewodzących prądu, które mogą być pod napięciem. Takie połączenie zamienia każde zwarcie części przewodzących prąd z ziemią lub ciałem w zwarcie jednofazowe.

Załóżmy, że osoba leży na drewnianej podłodze w suchych gumowych butach, które nie przewodzą prądu. Zgodnie z prawem Ohma natężenie prądu jest wprost proporcjonalne do napięcia i odwrotnie proporcjonalne do rezystancji odcinka obwodu:

ja = V/P,

gdzie V to napięcie 220 V; R - rezystancja równa sumie rezystancji szeregowych:

ciało ludzkie - 1000 Ohm; ludzkie buty - 45 000 omów; podłoga - 100000 XNUMX omów.

Rezystancja zerowania, która jest mniejsza niż 1% sumy rezystancji zredukowanych (nie jest brana pod uwagę)

Razem 146 000 omów

Tak więc siła prądu przepływającego przez osobę wynosi 220/146 000 = 0,0015 A.

Taki prąd nie jest niebezpieczny dla człowieka. A jeśli płytka nie jest podłączona do instalacji uziemiającej (pozycja B), osoba stoi na wilgotnych podłogach przewodzących, których rezystancję można warunkowo przyjąć jako 0, osoba jest w butach przewodzących, których rezystancja jest również warunkowo przyjmuje się, że wynosi 0. W takim przypadku, jeśli izolacja przewodu fazowego zostanie zerwana, napięcie dostaje się na korpus płytki, przechodzi przez osobę, przewodzące buty, przewodzące podłogi i do ziemi. Prąd przepływający przez osobę będzie miał śmiertelną wartość: 220/1000 \u0,22d XNUMX A.

Porażenie prądem często występuje, gdy osoba dotyka korpusu urządzenia elektrycznego, na którym z powodu awarii występuje napięcie fazowe, oraz do naturalnego przewodu uziemiającego, którym w warunkach domowych okazuje się rura grzewcza, woda zasilanie, kanalizacja itp. W tym wykonaniu prąd płynie z przypadku wadliwego urządzenia przez ciało człowieka do naturalnego przewodu uziemiającego.

Rozważmy inny przykład. Korpus pralki jest podłączony do przewodu ochronnego. Maszyna jest napełniana wodą przez wąż z wodociągu. W przypadku zwarcia przewodu fazowego z obudową następuje zwarcie, które powoduje wyłączenie bezpiecznika przewodu fazowego i wyłączenie zasilania pralki. Osoba obsługująca tę maszynę wyjdzie z lekkim przerażeniem.

Skutkiem naruszenia izolacji przewodu fazowego jest porażenie prądem.

Obudowy maszyn elektrycznych, transformatorów, skrzynek ekranowych, rur elektroinstalacyjnych, konstrukcji metalowych, na których instalowany jest sprzęt elektryczny, obudowy ruchomych i przenośnych odbiorników elektrycznych podlegają uziemieniu.

Oprawy zewnętrzne montowane na słupach żelbetowych i metalowych muszą być wyzerowane, a oprawy montowane na słupach drewnianych nie wymagają zerowania.

Przewody neutralne (zarówno robocze, jak i ochronne) o przekroju przewodu fazowego do 16 mm (dla miedzi) muszą mieć przekrój równy przewodowi fazowemu. Izolacja zerowych przewodów ochronnych i zerowych roboczych musi być również równoważna fazowym.

Zabrania się instalowania urządzeń rozłączających i bezpieczników w obwodach neutralnych przewodów ochronnych. Dopuszcza się stosowanie wyłączników z jednoczesnym odłączeniem wszystkich przewodów pod napięciem.

Połączenie ze sobą zerowych przewodów ochronnych musi zapewniać niezawodny kontakt. Druty stalowe w miarę możliwości należy łączyć spawaniem, druty stalowe i miedziane - z lutowaniem złącza, w pozostałych przypadkach "pod śrubą" ze wstępną konserwacją powierzchni.

W suchych pomieszczeniach, bez agresywnego środowiska, zero przewodów ochronnych układa się bezpośrednio wzdłuż ścian. W pomieszczeniach wilgotnych, zawilgoconych i szczególnie zawilgoconych oraz w pomieszczeniach o agresywnym środowisku przewody ochronne zerowe należy układać w odległości co najmniej 10 mm od ścian. W instalacjach zewnętrznych dozwolone jest układanie zerowych przewodów ochronnych w ziemi. W instalacjach elektrycznych z uziemionym przewodem neutralnym zaleca się układanie zerowych przewodów ochronnych razem z przewodami fazowymi.

W pomieszczeniach mieszkalnych domku ogrodowego i kuchni nie jest wymagane uziemienie metalowych obudów zainstalowanego na stałe sprzętu oświetleniowego, maszyn domowych, mechanizmów i urządzeń elektrycznych o mocy do 1,3 kW. Obudowy podgrzewaczy wody, stacjonarnych pieców elektrycznych, urządzeń i maszyn o mocy większej niż 1,3 kW oraz metalowe rury instalacji elektrycznej muszą być wyzerowane.

W jednym pomieszczeniu nie powinny znajdować się odbiorniki elektryczne pracujące z uziemieniem i bez uziemienia. W takim przypadku przewód neutralny należy ponownie uziemić na wejściach budynku.

Skuteczną metodą zwiększającą bezpieczeństwo elektryczne jest redukcja napięcia roboczego do granic od 42 do 12 V.

Podczas korzystania z zasilacza o napięciu nie 220 V, ale 12 V prąd przepływający przez osobę wyniesie 12/1000 \u0,012d XNUMX A. Taki prąd nie stanowi zagrożenia dla ludzi.

Transformatory są wykorzystywane jako źródła zasilania niskiego napięcia; stosowanie do tego celu autotransformatorów jest surowo zabronione.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym jest podwójna izolacja. Faktem jest, że produkt oprócz pracy ma dodatkową izolację, równoważną pracy i od niej niezależną. Izolacja ta ochroni osobę przed porażeniem elektrycznym w przypadku uszkodzenia izolacji roboczej. Jednoczesne uszkodzenie izolacji roboczej i dodatkowej jest mało prawdopodobne.

Dodatkową izolacją są plastikowe obudowy, plastikowe przyciski, gumowane uchwyty itp.

Ostatnio piły tarczowe, pompy, wiertarki elektryczne oraz inne urządzenia i mechanizmy gospodarstwa domowego znalazły szerokie zastosowanie w gospodarstwach domowych. W większości są to przenośne i mobilne mechanizmy, które znajdują zastosowanie na zewnątrz, w wilgotnych pomieszczeniach; pracować w pozycji stojącej na podłogach przewodzących prąd gruntu. Mechanizmy są połączone przenośnymi przewodami i kablami. Zabrania się używania niezabezpieczonych przewodów APPV, APV i innych zamiast przewodów KRPT lub 1PRPS, specjalnie zaprojektowanych do takich prac. Nie przenosić urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej, ponieważ może to spowodować pociągnięcie kabla zasilającego i pęknięcie izolacji. Nie czyść, nie smaruj, nie reguluj ani nie naprawiaj sprzętu podczas pracy silników.

Aby zapobiec wypadkom podczas pracy z mechanizmami, należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w instrukcjach producenta.

Niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń, przewodów i kabli przeznaczonych do montażu wewnątrz pomieszczeń na zewnątrz. Czajniki, żelazka, lampy stołowe, odkurzacze i inne domowe urządzenia elektryczne mogą być używane wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, w suchych pomieszczeniach.

Brak fabrycznych lamp przenośnych, a czasem wygórowane ceny za nie, zmuszają ludzi do samodzielnego ich wykonywania, często z dużymi wykroczeniami. Zastosowano więc niezabezpieczone przewody z oddzielnych kawałków połączonych skrętami, lampy nie są osłonięte siatkami, nie ma wtyczek. Niebezpieczeństwo wzrasta podczas pracy: urządzenia są włączane w szopach, piwnicach, innych szczególnie niebezpiecznych pomieszczeniach z glinianymi podłogami, na wolnym powietrzu.

Eksploatacja instalacji spawalniczych bez zachowania niezbędnych przepisów bezpieczeństwa, niewłaściwe podłączenie do sieci elektrycznej prowadzi do porażenia prądem elektrycznym, pożaru.

Surowo zabrania się podłączania transformatorów spawalniczych do sieci przed wejściem do domu, ponieważ takie podłączenie najczęściej nie tworzy niezawodnego kontaktu i wiąże się z pracą na wysokości.

Głównym warunkiem bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej wewnątrz domków letniskowych, w domkach ogrodowych jest dobry stan izolacji przewodów, urządzeń elektrycznych, włączników, gniazdek, oprawek lamp, a także przewodów, za pomocą których urządzenia są podłączone do sieci.

Nie wolno wieszać przewodów elektrycznych na gwoździach, różnych przedmiotach, układać ich za rurami, skręcać przewodów. Nie wieszaj na przewodach ani nie układaj na nich przedmiotów gospodarstwa domowego, wyciągaj wtyczkę z gniazdka za przewód - takie działania prowadzą do uszkodzenia izolacji.

Podczas prac remontowych wewnątrz pomieszczeń obowiązuje bezwzględny zakaz bielenia i malowania przewodów i kabli, gdyż narusza to izolację, pogarsza warunki chłodzenia i utrudnia wizualną kontrolę powierzchni przewodów. Co więcej, jeśli sieć nie jest pozbawiona napięcia, a przewód lub kabel ma uszkodzoną izolację, to podczas malowania można dostać się pod napięcie.

W przypadku ukrytych przewodów elektrycznych zabrania się wbijania gwoździ w ściany w dowolnym miejscu w celu zawieszenia lamp, obrazów i innych przedmiotów. Może to spowodować uszkodzenie izolacji i porażenie prądem.

Żyrandole i inne lampy, żarówki elektryczne należy czyścić stojąc na nieprzewodzących suchych taboretach, gumowej macie.

Zabrania się czyszczenia opraw oświetleniowych z kurzu i brudu przy włączonym włączniku, a także mokrą szmatką. W przypadku otwartego okablowania należy zachować ostrożność podczas przenoszenia i instalowania mebli, lodówek itp., ponieważ ciężkie przedmioty o dużych rozmiarach mogą uszkodzić izolację przewodów.

Niemożliwe jest naprawianie uszkodzonych wyłączników, wkładek, gniazdek, eliminowanie poluzowanych połączeń w puszkach przyłączeniowych, gdy są one pod napięciem. Po pierwsze, aby uniknąć wypadków, należy odłączyć sieć od zasilania: wyłączyć wyłączniki lub odkręcić wtyczki, ostrzec innych o pracach naprawczych, podjąć działania w celu wyłączenia zasilania sieci. W przypadku naprawy lub przeglądu części pod napięciem nieprzełączalnych, urządzeń i narzędzi z izolowanymi uchwytami należy stosować gumowe maty.

Podczas korzystania z urządzeń przenośnych i elektronarzędzi nie należy zapominać, że dotykanie jakichkolwiek części ciała człowieka rurami i konstrukcjami metalowymi jest niebezpieczne. W takim przypadku, jeśli izolacja zostanie uszkodzona, prąd elektryczny przepłynie przez ludzkie ciało.

Szczególną ostrożność należy zachować w piwnicach, łazienkach, prysznicach, toaletach i innych wilgotnych i szczególnie wilgotnych pomieszczeniach. W pomieszczeniach bez zwiększonego zagrożenia występuje około 20% wszystkich urazów domowych, w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu i szczególnie niebezpiecznych - 80% wypadków.

Zabrania się instalowania włączników i gniazdek, używania grzałek elektrycznych, pralek, przenośnych lamp niespełniających wymogów bezpieczeństwa.

Autor: Bannikow E.A.

Zobacz inne artykuły Sekcja Bezpieczeństwo elektryczne, bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Sztuczna skóra do emulacji dotyku 15.04.2024

W świecie nowoczesnych technologii, w którym dystans staje się coraz bardziej powszechny, ważne jest utrzymywanie kontaktu i poczucia bliskości. Niedawne odkrycia w dziedzinie sztucznej skóry dokonane przez niemieckich naukowców z Uniwersytetu Saary wyznaczają nową erę wirtualnych interakcji. Niemieccy naukowcy z Uniwersytetu Saary opracowali ultracienkie folie, które mogą przenosić wrażenie dotyku na odległość. Ta najnowocześniejsza technologia zapewnia nowe możliwości wirtualnej komunikacji, szczególnie tym, którzy znajdują się daleko od swoich bliskich. Ultracienkie folie opracowane przez naukowców, o grubości zaledwie 50 mikrometrów, można wkomponować w tekstylia i nosić jak drugą skórę. Folie te działają jak czujniki rozpoznające sygnały dotykowe od mamy lub taty oraz jako elementy uruchamiające, które przekazują te ruchy dziecku. Dotyk rodziców do tkaniny aktywuje czujniki, które reagują na nacisk i odkształcają ultracienką warstwę. Ten ... >>

Żwirek dla kota Petgugu Global 15.04.2024

Opieka nad zwierzętami często może być wyzwaniem, szczególnie jeśli chodzi o utrzymanie domu w czystości. Zaprezentowano nowe, ciekawe rozwiązanie od startupu Petgugu Global, które ułatwi życie właścicielom kotów i pomoże im utrzymać w domu idealną czystość i porządek. Startup Petgugu Global zaprezentował wyjątkową toaletę dla kotów, która automatycznie spłukuje odchody, utrzymując Twój dom w czystości i świeżości. To innowacyjne urządzenie jest wyposażone w różne inteligentne czujniki, które monitorują aktywność Twojego zwierzaka w toalecie i aktywują automatyczne czyszczenie po użyciu. Urządzenie podłącza się do sieci kanalizacyjnej i zapewnia sprawne usuwanie nieczystości bez konieczności ingerencji właściciela. Dodatkowo toaleta ma dużą pojemność do spłukiwania, co czyni ją idealną dla gospodarstw domowych, w których mieszka więcej kotów. Miska na kuwetę Petgugu jest przeznaczona do stosowania z żwirkami rozpuszczalnymi w wodzie i oferuje szereg dodatkowych funkcji ... >>

Atrakcyjność troskliwych mężczyzn 14.04.2024

Od dawna panuje stereotyp, że kobiety wolą „złych chłopców”. Jednak najnowsze badania przeprowadzone przez brytyjskich naukowców z Monash University oferują nowe spojrzenie na tę kwestię. Przyjrzeli się, jak kobiety reagowały na emocjonalną odpowiedzialność mężczyzn i chęć pomagania innym. Wyniki badania mogą zmienić nasze rozumienie tego, co sprawia, że ​​mężczyźni są atrakcyjni dla kobiet. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Monash University prowadzi do nowych odkryć na temat atrakcyjności mężczyzn w oczach kobiet. W eksperymencie kobietom pokazywano zdjęcia mężczyzn z krótkimi historiami dotyczącymi ich zachowania w różnych sytuacjach, w tym reakcji na spotkanie z bezdomnym. Część mężczyzn ignorowała bezdomnego, inni natomiast pomagali mu, kupując mu jedzenie. Badanie wykazało, że mężczyźni, którzy okazali empatię i życzliwość, byli bardziej atrakcyjni dla kobiet w porównaniu z mężczyznami, którzy okazali empatię i życzliwość. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Rośliny pomagają zwalczać grypę 31.07.2012

Naukowcy z Laboratorium Immunologii Żywienia i Medycyny Molekularnej (NIMML) odkryli składnik roślinny, który może odegrać kluczową rolę w walce z wirusem grypy. Odkrycie amerykańskich naukowców otwiera nowe możliwości w walce z grypą. W samych Stanach Zjednoczonych każdego roku z powodu powikłań pogrypowych umiera od 3 49 do XNUMX XNUMX osób. Infekcja jest trudna do leczenia, jeśli leczenie nie zostanie rozpoczęte natychmiast.

Na podstawie wcześniejszych prac z kwasem abscysynowym (hormonem roślinnym) naukowcy odkryli, że substancja ta ma działanie przeciwzapalne w płucach i jelitach. Wpływ kwasu abscysynowego na jelita jest dobrze zbadany, ale wpływ na drogi oddechowe nie został tak naprawdę przetestowany. Okazuje się, że hormon roślinny nie tylko zmniejsza nasilenie zapalnych chorób płuc, ale także pomaga w powrocie do zdrowia myszy zarażonych grypą.

Większość leków stosowanych w leczeniu infekcji dróg oddechowych jest skierowana na samego wirusa, a nie na wywołaną przez niego reakcję zapalną. W związku z tym istnieje ryzyko poważnych powikłań, które mogą spowodować znaczne szkody dla zdrowia pacjenta. Ponadto oporność grypy na leki przeciwwirusowe jest poważnym problemem zdrowia publicznego, zwłaszcza w przypadku masowej epidemii.

Kwas abscysynowy jest najskuteczniejszy około 7-8 dnia infekcji, co czyni go bardzo skutecznym w zmniejszaniu powikłań i śmierci. Działa na receptor aktywowany przez proliferatory peroksysomów, co zmniejsza nasilenie stanu zapalnego i nie wywołuje skutków ubocznych.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ mówiące palce

▪ Warzywa i półprzewodniki

▪ System oczyszczania wody na bazie plazmy

▪ Psy rozumieją słowa i intonacje tak samo jak ludzie

▪ Roboty doją krowy

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Wykrywacze metali. Wybór artykułu

▪ artykuł Czterdzieści czterdzieści. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Które zwierzęta mają wewnętrzny zegar ustawiony na 47-godzinny cykl życia? Szczegółowa odpowiedź

▪ Artykuł Monitorowanie tętna i oddechu. Opieka zdrowotna

▪ artykuł Małe domowe lampki ze świetlówkami. Funkcje obsługi i naprawy. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Wskaźnik zużycia energii. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:

Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024